Barthos

14 tekstów – auto­rem jest Bar­thos.

Czy nad­miarem mądrości może być tyl­ko dobro?
A co jest nad­miarem wie­dzy?
Jeśli mądrość może is­tnieć bez wie­dzy, to czy wie­dza może is­tnieć bez mądrości?
Mądrość to umiejętność rozróżniania dob­ra od zła, więc może sta­nowić tyl­ko dobro.
Wie­dza to nie ty­ko dob­ro ale też i zło.
Mądrość jest da­rem, wiedzę można nabyć.
Pier­wsze może is­tnieć bez dru­giego, lecz dru­gie bez pier­wsze­go już nie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2015, 23:02

"Człowiek wyob­raża so­bie swój świat, widzial­ny tyl­ko dla niego.
Sy­tuac­je dziejące się w nim nie wy­darzą się nig­dy w praw­dzi­wym świecie.
Je­dy­ne co po­może nam zo­baczyć świat "in­nych" jest miłość...." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2013, 10:49

"Lu­bie wczy­tać się w książkę, stać się jed­nym z bo­haterów. Za­pom­nieć o is­tniejącym świecie. W tym ce­nie każdą książkę. W każdej znaj­du­je cenną rzecz. I każda ro­bi ze mnie lep­sze­go człowieka..." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 lutego 2012, 21:01

"Każdy ma swoją pas­je ale nie każdy może jej doświadczyć..." 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 stycznia 2012, 00:28

"Sta­ra miłość zaw­sze może wrócić, no­wa nie zaw­sze mu­si przyjść..." 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 grudnia 2011, 22:42

" Wo­le żyć w spar­tańskich wa­run­kach, i mieć wolną wolę, niż żyć w klat­ce ze złota i nie mieć życia..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2011, 15:03

"Ociep­le­nie klimatu...
Ja się py­tam gdzie?
Chy­ba po­win­ni to odwołać...
A może Pol­ska to miej­sce gdzie to nie obowiązuje?"
 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 listopada 2011, 21:34

"Cza­sami mam wrażenie że przy­pad­ko­wy przechodzień mnie zro­zumie i do­radzi, niż oso­ba której ufam i jej wierze..." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2011, 21:40

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 2 listopada 2011, 14:47

"Przeszłości nie da się zmienić, więc zad­baj o dobrą przyszłość..." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 października 2011, 13:53
Barthos

Nie ma co za dużo pisać... Jak mam myśl to pisze, jak nie mam to myślę :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Barthos

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 października 2015, 23:02Barthos do­dał no­wy tek­st Czy nad­miarem mądrości może [...]